JUNE 16 UPDATE

Summer learning video tutorials have been uploaded. Please review!

Pick up time for summer learning workbook for families signed up for summer learning
Date and Time: Wednesday, JUNE 17th | 10 a.m. – 1 p.m.
Locations: HLA-Northrop

Se han subido video tutoriales de aprendizaje de verano. Por favor, revísalo!

Vengan a recoger el libro de ejercicios (para escritura a mano) * Solo para familias que se inscribieron en el aprendizaje de verano de K-4
Fecha y hora: miércoles 17 de JUNIO | 10 a.m. a 1 p.m.
Lugares: HLA-Northrop

English | Español | Soomaaliga


What is the Family-Led Summer Learning Program?

The Family-Led Summer Learning Program is an optional (highly recommended) 6-week summer learning program for current Hiawatha elementary school students (K-4) starting June 15 to July 24. This program is intended to foster continued learning for elementary students over the summer to supplement the distance learning conducted from March-June.

The Summer Learning program is specifically designed to be completed at home independently with support from a caretaker or family member. A parent, grandparent, older sibling (in grade 9 or older), other relative or other caretaker may provide this support. Videos and instructions will be available on the Hiawatha website to help family members support their students. A Hiawatha staff member will be available to support with any challenges that arise, but will not be providing regular support or instruction to students.

 

What will my child be learning?

ST Math
ST Math is a web-based visual math program that builds a deep conceptual understanding of math through rigorous learning and creative problem solving. The program does not require any reading or any prior knowledge. ST Math is quite unlike the way most adults typically learned math. It relies on trial and error and problem solving, so it is important that families encourage students to try, fail, and learn from their mistakes! Family members do not need to know math to encourage your child on this program.

Amplify Reading
Amplify Reading offers a web-based personalized reading program to support students learn key reading skills. Similar to ST Math, Amplify Reading is adaptive. It assesses the skills a student has and modifies the learning challenges to ensure they are “just right” for the child. 

 

What does my child’s day look like?

The program is designed to be practiced 5 days (any days you choose) a week, for 2 hours daily.

The assignments will be the same each day:

 • 20 minutes – Handwriting practice in a workbook that Hiawatha Academies provides
 • 30 minutes – Literacy skill practice in an online program called Amplify Reading
 • 30 minutes – Math practice in a online program called ST Math
 • 20 minutes – Independent reading using books at home or books on Epic
 • 20 Minutes – Reading aloud(by family member or caretaker) to the child using books at home or on Epic

 

Video Tutorials for Families 

There will be video tutorials on our website that show family members each component of the program and how to support your child with each part.

 

What is the goal?

ST Math and Amplify Reading will supplement a student’s learning during the 2020-21 school year . This will allow students to practice, master and retain any skills that they have been working on throughout this school year and prepare students to be successful in the upcoming school year at Hiawatha Academies.

If you have questions about the program, please call (612) 460-1721 or email summerlearning@hiawathaacademies.org

 


¿Qué es el Programa de Aprendizaje de Verano?

El Programa de Aprendizaje de Verano es un programa opcional (altamente recomendado) de 6 semanas de aprendizaje de verano para estudiantes actuales de escuelas primarias (K-4º) de Hiawatha comenzando el 15 de Junio hasta el 24 de Julio. Este programa tiene el propósito de fomentar continuo aprendizaje para estudiantes de primaria durante el verano para suplementar el aprendizaje a distancia llevado a cabo de Marzo a Junio.

El programa de Aprendizaje de Verano está específicamente diseñado para ser completado en casa independientemente con el apoyo de un cuidador o miembro de la familia. Un padre, madre, abuelo(a), hermano(a) mayor (en grado 9º o mayor), otro familiar u otro cuidador puede proveer este apoyo.  Videos e instrucciones estarán disponibles en la página web de Hiawatha para ayudar a miembros de la familia a apoyar a sus estudiantes. Un miembro del personal de Hiawatha estará disponible para ayudar con cualquier desafío que surja, pero no proveerá apoyo regular o enseñanza a los estudiantes. 


¿Qué estará aprendiendo mi niño(a)?

ST Math
ST Math es un programa visual de matemáticas en línea que desarrolla profundo entendimiento conceptual de las matemáticas a través de aprendizaje riguroso y resolución creativa de problemas. El programa no requiere lectura ni conocimiento previo. ST Math es bastante diferente a la manera en la cual la mayoría de los adultos típicamente aprendieron matemáticas. Se basa en aprender de los errores y resolución de problemas, ¡así que es importante que las familias animen a los estudiantes a intentar, fallar, y aprender de sus errores! Miembros de la familia no necesitan saber matemáticas para animar a su niño(a) en este programa.

Amplify Reading
Amplify Reading ofrece un programa personalizado de lectura en línea para apoyar a los  estudiantes a aprender habilidades básicas de lectura. Similar a ST Math, Amplify Reading es adaptativo. Evalúa las habilidades que tiene un estudiante y modifica los desafíos de aprendizaje para asegurar que sean “perfectamente adecuadas” para el niño(a).


¿Cómo se verá el día de mi hijo(a)?

El programa está diseñado para ser practicado 5 días (cualquier 5 días que usted elija) por semana, por 2 horas al día.

Los trabajos serán los mismos cada día:

 • 20 minutos – Práctica de escritura a mano en una libreta de trabajo que Hiawatha Academies proveerá
 • 30 minutos – Práctica de habilidades de Alfabetización en un programa en línea llamado  Amplify Reading
 • 30 minutos – Práctica de Matemáticas en un programa en línea llamado ST Math
 • 20 minutos – Lectura Independiente usando libros en casa o libros en Epic
 • 20 minutos – Lectura en voz alta (por un miembro de la familia o cuidador) al niño(a) usando libros en casa o en Epic  

 

Tutoriales en Video para Familias

Habrán tutoriales en video en nuestra página web que le mostrarán a los miembros de la familia cada componente del programa y cómo apoyar a su niño(a) con cada parte.


¿Cuál es la meta?

ST Math y Amplify Reading suplementarán el aprendizaje del estudiante durante el año escolar 2020-21. Esto permitirá que los estudiantes practiquen, dominen y retengan cualquier habilidad que ellos han estado trabajando a lo largo de este año escolar y preparar a los estudiantes a tener éxito el siguiente año en Hiawatha Academies.

Si tiene preguntas sobre el programa, llame al (612) 460-1721 o correo electrónico summerlearning@hiawathaacademies.org

 


Waa maxay Barnaamijka Barashada Xagaaga ee Qoysku hogaamiyo?

Barnaamijka Barashada Xagaaga ee Qoysku hogaamiyo waa haddi aad doontid (laakiin aad baa lookula talinayay) barnaamijka barashada xagaaga ee ah 6-todobaad oo loo gartay ardayda dugsiga hoose ee Hiawatha (K-4) laga bilaabo Juun 15 ilaa Julaay 24. Barnaamijkan xagaaga waxaa laku kabayaa masaafada barashada ah ee la qabtay Maarso-Juun.

Barnaamijka Barashada Xagaaga waxaa si gaar ah loogu talagalay in lagu barto guriga si madax banaan iyadoo taageero laga helayo daryeelaha ama xubin ka tirsan qoyskaaka. Waalid, ayeeyo iyo awoowo, ilmo ka sii weyn (fasalka 9 ama ka weyn) ehel kale ama daryeele kale ayaa bixin kara taageeradan. Fiidiyowyo iyo tilmaamo ayaa laga heli karaa websaydhka Hiawatha si looga caawiyo xubnaha qoyska inay taageeraan ardaykooga. Xubin ka tirsan shaqaalaha Hiawatha ayaa diyaar u noqon doona inuu ka caawiyo wixii caqabado ah ee jira, laakiin ma siin doono taageero joogto ah ama hagitaan ardayda.

 

Muxuu ilmahaygu baran doonaa? ST Xisaabta

ST Xisaabta waa barnaamij xisaabeed muuqaal ku saleysan oo ah shabakada internetka dhisa faham qoto dheer oo xisaab ah iyadoo loo marayo barashada adag iyo xalinta dhibaatada hal abuurka. Barnaamijku uma baahna wax akhrin ama aqoon hore. ST Xisaabta aad ayuu uga duwan yahay sida dadka waaweyn badankood uu barteen xisaabta. Waxaa weeyaan tijaabo iyo qaladka iyo xalinta dhibaatada, marka waxaa muhiim ah in qoysaska ay ku dhiiriageliyaan ardaygu in tijaabiyo, ku guuldareysto, waxna ka barto khaladaadkiisa! Xubnaha qoysku uma baahna in aqoon xisaab yeeshaan si ay ugu dhiirigeliyaan canuga barnaamijkan.

 

Xoojinta Akhriska

Xoojinta Akhriska waxay bixisaa barnaamij akhrin-shaqsiyeed ku saleysan shabakada internetka si ardayda looga taageero inay bartaan xirfadaha aqrinta muhiimka ah. Sida ST Math, Xoojinta Akhrisku waa la qabsi. Waxay qiimeysaa xirfadaha ardaygu leeyahay waxayna wax ka beddelaan caqabadaha waxbarasho si loo hubiyo inay “ku habboon yihiin” ilmaha.

 

Sidee buu waxqabadka maalmeed ee ilmahaygu u egtahay?

Barnaamijka waxaa loogu talagalay in lagu dhaqmo 5 maalmood (maalin kasta oo aad doorato) usbuuc, 2 saacadood maalin kasta.

Shaqooyinka loo diro maalin kasta waxay noqon doonaan isku mid:

 • 20 daqiiqo – Barashada qoraarka oo loo isticmaalayo book Macadka Hiawatha bixiso
 • 30 daqiiqo – Barashada xirfadda ee barnaamijka internetka oo ah xoojinda akhriska
 • 30 daqiiqo – Barashada xisaabta ee barnaamijka internetka oo la ku magacaabo ST Xisaab
 • 20 daqiiqo – Akhris madax banaan adoo adeegsanaya buugaagta guriga ama buugaagta Epic
 • 20 daqiiqo – Kor ugu akhrinta (xubin qoyska ka mid ah ama daryeelaha) cunuga isagoo isticmaalaya buugaagta guriga ama Epic

 

Casharrada Videoka ee loogu talagalay qoysaska

Waxaa jiri doona casharo videoka ah oo ku yaal bartayada internetka oo ku tuseysa xubnaha qoyska qayb walboo ka mid ah barnaamijka iyo sida loogu taageero canuggaaga qeyb kasta.

 

Waa maxay hadafku?

ST Xisaab iyo Xoojinta Akhriska waxay kabaysaa waxbarashada ardayga inta lagu jiro sanad dugsiyeedka 2020-21. Tani waxay u oggolaaneysaa ardayda inay ku celceliyaan, ku guuleystaan oo ay sii xajiyaan aqoontoda ay ka shaqeynayeen sannad dugsiyeedkan oo u diyaariyaan ardayda inay ku guuleystaan sannad dugsiyeedka soo socda ee Macadka Hiawatha.

Haddii aad wax su’aalo ah ka qabtid barnaamijka, fadlan soo wac (612) 460-1721 ama iimayl xagaagalearning@hiawathaacademies.org.